FALL 2010: Week 7 and 8

Week 8:

1 bunch of kale
1 bunch of collard greens
1 bunch of cilantro
1 lb sweet potatoes
1 lb carrots
1 lb onions
1 butternut squash
1 pumpkin

Week 7:

1 bunch of bok choy
1 bunch of kale
1 bunch of beets
1 lb potatoes
1 lb onions
1 kabocha squash
1 pumpkin

Advertisements